1. Üldsätted.
1.1. See privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas SIA "Amel", REG.NR. 44103125940, Izstädes iela 4, Priekuļi, Priekuļi vald, Cēsu provints, LV-4126 (edaspidi ka "vastutav andmetöötleja") hangib, töötleb ja salvestab isikuandmeid, mida bruder.lv saab oma klientidelt ja veebisaiti külastavatelt isikutelt (edaspidi "Andmesubjekt" või "Teie").
1.2. Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga, s.o. st andmesubjekt. Töötlemine on igasugune isikuandmetega seotud tegevus, nagu hankimine, salvestamine, muutmine, kasutamine, vaatamine, kustutamine või hävitamine.
1.3. Vastutav andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmetöötluse põhimõtteid ning on võimeline kinnitama, et isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega.
2. Isikuandmete hankimine, töötlemine ja säilitamine.
2.1. Isiku tuvastamist võimaldavat teavet hangib, töötleb ja säilitab Andmetöötleja peamiselt veebipoe veebilehe ja e-posti kaudu. 2.2. Veebipoodi külastades ja seal pakutavaid teenuseid kasutades nõustute, et kogu pakutavat teavet kasutatakse ja hallatakse vastavalt privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidele.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et esitatud isikuandmed oleksid õiged, täpsed ja täielikud. Teadlikult valeandmete esitamist loetakse meie privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud viivitamatult teavitama vastutavat töötlejat esitatud isikuandmete muutumisest.
2.4. Vastutav töötleja ei vastuta Andmesubjektile või kolmandatele isikutele tekitatud kahjude eest, kui need on põhjustatud valesti esitatud isikuandmetest.
3. Klientide isikuandmete töötlemine
3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgmisi isikuandmeid:
3.1.1. Nimi ja perekonnanimi
3.1.2. Sünnikuupäev
3.1.3. Kontaktandmed (e-posti aadress ja/või telefoninumber)
3.1.4. Tehinguandmed (ostetud kaup, tarneaadress, hind, makseinfo jne).
3.1.5. Mis tahes muu teave, mis on meile esitatud veebisaidi pakutavate teenuste ja kaupade ostmisel või meiega suhtlemisel.
3.2. Lisaks eeltoodule on Andmetöötlejal õigus kontrollida esitatud andmete õigsust, kasutades selleks avalikult kättesaadavaid registreid.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 punkti 1 alapunktid a, b, c ja f:
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks, mille lepinguosaline andmesubjekt on, või meetmete võtmiseks andmesubjekti taotlusel enne lepingu sõlmimist;
c) töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvide täitmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või isikuandmete kaitset nõudvad põhiõigused ja -vabadused on nendest huvidest olulisemad, eriti kui andmesubjekt on laps.
3.4. Vastutav töötleja säilitab ja töötleb Andmesubjekti Isikuandmeid seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:
3.4.1. Isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks need saadi;
3.4.2. Kuni Andmehaldur ja/või Andmesubjekt saavad välistes normatiivaktides sätestatud korras realiseerida oma õigustatud huve, nagu näiteks vastuväidete esitamine või kohtusse hagi esitamine või pöördumine;
3.4.3. Kuni on seadusest tulenev andmete säilitamise kohustus, näiteks raamatupidamise seaduse alusel;
3.4.4. Seni, kuni kehtib Andmesubjekti nõusolek vastavaks isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.
Käesolevas lõikes nimetatud tingimuste lõppemisel lõpeb ka Andmesubjekti isikuandmete säilitamise tähtaeg ning kõik asjakohased isikuandmed kustutatakse jäädavalt arvutisüsteemidest ning elektroonilistest ja/või paberdokumentidest, mis sisaldasid vastavaid isikuandmeid või käesolevaid dokumendid muudetakse anonüümseks.
3.5. Oma kohustuste täitmiseks Teie ees on Andmetöötlejal õigus edastada Teie isikuandmeid koostööpartneritele, andmetöötlejatele, kes teostavad meie nimel vajalikku andmetöötlust, näiteks raamatupidajatele, kullerteenustele jne. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Maksete töötlemist pakub makseplatvorm mozello.lv, seetõttu edastab meie ettevõte makse teostamiseks vajalikud isikuandmed platvormi mozello.lv omanikule.
Soovi korral võime edastada Teie isikuandmeid riigi- ja õiguskaitseorganitele, et kaitsta vajadusel oma õiguslikke huve, koostades, esitades ja kaitstes õigusnõudeid.
3.6. Isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Andmetöötleja organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävimise, muutmise, avalikustamise ja igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest.
4. Andmesubjekti õigused
4.1. Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele ja Läti Vabariigi õigusaktidele on teil õigus

Salidzini.lv logotips Salīdzini cenas Latvijas interneta veikalos Ceno.lv